Tự do trải nghiệm

Tự do khám phá…

Có vẻ như là, có những việc nếu vượt ra khỏi những quy chuẩn đời thường, và được tự do khám phá, thì sẽ là rất tuyệt, phải không con gái nhỏ?!